O nas


StatutZałącznik do uchwały nr 2/2006

z dnia 14 września 2006r.
podjętej na posiedzeniu  założycieli stowarzyszenia
„Towarzystwo Rowerowe – Bank”
                                                                                                                                                                                  zmieniony na posiedzeniu
                                                                                                                                                                Komitetu Założycielskiego Towarzystwa
          w dniach  16.10.2006 r. i 12.12.2006 r.

 

STATUT 

„Bankowego Towarzystwa Rowerowego w Nałęczowie”

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę BANKOWE TOWARZYSTWO ROWEROWE W NAŁĘCZOWIE i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu „Towarzystwem”

§ 2

Towarzystwo jest apolityczną organizacją społeczną powołaną w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  popularyzowania idei cyklistów, turystyki rowerowej w ramach rekreacji i promowania zdrowego trybu życia. Umożliwia wszystkim zainteresowanym bez względu na wyznanie czy pochodzenie  wymianę doświadczeń , poznawanie piękna krajoznawczego, organizowanie imprez towarzyskich i kulturalnych. Służy realizacji wyżej wymienionych celów.

§ 3

Towarzystwo będzie współpracowało z innymi organizacjami  zainteresowanymi propagowaniem techniki i kultury rowerowej, a także z odpowiednimi władzami ruchu drogowego oraz transportu zmotoryzowanego.

§ 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Samodzielnie określa   swoje cele, program działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności. Towarzystwo jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym członków w celach nie zarobkowych.

§ 5

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą władz Towarzystwa w Nałęczowie przy ul. 1 Maja 16.

§ 6

Towarzystwo posiada własne odznaki organizacyjne, używa pieczęci oraz własnej flagi i proporców. Wzory powyższych i sposoby ich prezentacji ustala Zarząd.

§ 7

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może  powierzać członkom i innym osobom wykonywanie czynności zleconych.

§ 8

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o takim samym lub podobnym charakterze działalności.

§ 9

Towarzystwo powołane jest na czas nieokreślony.

Rozdział  II

Cele i środki działania

§ 10

Celem Towarzystwa jest:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Popularyzacja techniki i kultury rowerzystów poprzez organizowanie sportu, turystyki rowerowej, imprez towarzyskich, kulturalnych i innych. Upowszechnianie i rozwijanie wśród społeczeństwa kultury rowerowej oraz podejmowanie wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, Organizowanie i popularyzowanie masowego i wyczynowego sportu rowerowego,

§ 11

Towarzystwo realizuje cele przez:

1.      Rozwijanie działalności propagandowej w zakresie sportu i turystyki rowerowej, organizowanie imprez kulturalnych w tym z innymi towarzystwami oraz udział w takich imprezach.

2.      Podejmowanie działań propagandowych mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozdział  III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§ 13

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy klient i pracownik Banku Spółdzielczego w Nałęczowie mający ukończone 16 lat i nie pozbawiony praw publicznych, posiadający rower, wykazujący zainteresowanie realizacją celów Towarzystwa i uchwalonych na jego podstawie regulaminów.

§ 14

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa dokonuje Zarząd w drodze uchwały po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Towarzystwa zawierającej  zobowiązanie członka do  się przestrzegania statutu, obowiązujących regulaminów, uchwał władz Towarzystwa oraz do działania na jego rzecz.

2. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, która nie spełnia warunków statutowych. Potwierdzeniem członkostwa jest  odpowiednia karta Towarzystwa lub legitymacja podpisana przez Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu Towarzystwa.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z biernym i czynnym prawem wyborczym,
2. Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
3. Korzystania zgodnie z obowiązującymi uchwałami i regulaminami ze  sprzętu i urządzeń Towarzystwa oraz pomocy organizacyjnej i finansowej,
4. Noszenia Odznak Towarzystwa i reprezentowania jego barw, udziału w imprezach   organizowanych przez Towarzystwo oraz organizowanych przez inne organizacje krajowe i międzynarodowe reprezentując barwy Towarzystwa.
5. Odwoływanie się od decyzji Zarządu i Sądu Koleżeńskiego bezpośrednio ich dotyczących.

§ 16

Do obowiązków członków zwyczajnych Towarzystwa należy:
1.      Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2.      Czynny udział w pracach Towarzystwa oraz regularne opłacanie składek członkowskich,
3.      Ochrona majątku i interesów Towarzystwa jako dobra wspólnego,
4.      Godne reprezentowanie Towarzystwa, dbanie o własną postawę moralną i strzeżenie godności członka Towarzystwa,
5.      Popularyzacja i krzewienie kultury  rowerowej i bezpieczeństwa ruch drogowego,

§ 17

1.      Członkiem wspierającym może być osoba prawna, krajowa lub zagraniczna, bądź osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo, która zdeklaruje pomoc finansową lub inną.
2.      Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały po przyjęciu deklaracji o której mowa w ust. 1
3.      Do obowiązków członków wspierających należy wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy, działanie dla dobra Towarzystwa i nie podejmowanie działań sprzecznych z interesami Towarzystwa.
4.      Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 15 ust. 2-5. Członek wspierający ma prawo brać udział  –  z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa.

§ 18

1. Osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Towarzystwa, Zarząd w drodze uchwały może przyznać członkostwo honorowe (członek honorowy).
2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem wnoszenia składek członkowskich.

§ 19

Członkostwo wygasa na skutek:
1.      Rezygnacji zgłoszonej pisemnie.
2.      Śmierci, a w przypadku osoby prawnej jej likwidacji.
3.      Skreślenia z rejestru członków przez Zarząd na skutek nie płacenia składek.
4.      Z chwilą wykluczenia członka uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu, uchwał władz Towarzystwa lub działania na jego szkodę.

§ 20

1. O posiedzeniu, na którym może być podjęta uchwała o skreśleniu członka lub jego wykluczeniu, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie siedem dni wcześniej w celu umożliwienia mu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
2. Uchwała w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka obowiązuje z chwilą jej podjęcia, o czym Zarząd zawiadamia osobę zainteresowaną.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Zainteresowanemu przysługuje prawo jednorazowej zmiany terminu posiedzenia, na którym rozpatrywane będzie jego odwołanie.

§ 21

1. Kandydatem na członka może być każdy klient i pracownik Banku Spółdzielczego w Nałęczowie mający ukończone 16 lat, który wykazuje zainteresowanie propagowaniem idei rowerowej i złoży stosowną deklarację o chęci przystąpienia do Towarzystwa.
2. Staż kandydacki trwa trzy miesiące.
3. Kandydata wprowadza dwóch członków Towarzystwa.
4. Obowiązkiem członka Towarzystwa jest wpłacenie wpisowego oraz regularne opłacanie składek członkowskich.

Rozdział  IV

Władze Towarzystwa

§ 22

Władzami Towarzystwa są:
- Walne Zebranie Członków Towarzystwa;
- Zarząd;
- Komisja Rewizyjna;
- Sąd Koleżeński.
Kadencja władz Towarzystwa trwa  4 lata.

§ 23

1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów władz są ważne jeżeli zostały powzięte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 24 ust. 6.
2. Przy obliczeniu wymaganej większości liczy się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, która ma być podjęta. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia – nie dotyczy to głosowania tajnego.
3. Wszystkie uchwały podejmowane są w drodze głosowania jawnego. Na wniosek co najmniej ¼ osób uprawnionych biorących udział w posiedzeniu zarządza się głosowanie tajne.

Walne Zebranie Członków Towarzystwa

§ 24

1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków dzieli się na:
a/ zwyczajne- sprawozdawczo-wyborcze, które zwoływane jest co 4 lata
b/ zwyczajne-sprawozdawcze odbywające się co rok,
c/ nadzwyczajne.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Towarzystwa,  który jest zobowiązany podać te dane do wiadomości członkom Towarzystwa, nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach może podejmować uchwały.
5. Porządek obrad Walnego Zebrania ustalony przez Zarząd powinien być uzupełniony jeżeli na tydzień przed terminem zebrania zostanie złożony pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych lub Komisję Rewizyjną.
6. Uchwały Walnego Zebrania są ważne bez względu na ilość obecnych i uprawnionych do głosowania osób jeżeli Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie.

§ 25

1. Na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej, wniosku podpisanego przez co najmniej ½ członków zwyczajnych lub własnej uchwały Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd powinien zwołać w ciągu dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosków o których mowa w pkt 1.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 26

1. W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa biorą udział z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym tylko członkowie zwyczajni i honorowi.
2. W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.
3. W Walnym Zebraniu można brać udział tylko osobiście. Powyższe nie dotyczy członków wspierających będących osobami prawnymi, którzy biorą udział przez swych przedstawicieli.

§ 27

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.      Uchwalenie zmiany statutu.
2.      Uchwalenie wytycznych programowych działalności Towarzystwa.
3.      Uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
4.   Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
5.   Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi za minioną kadencję.
6.   Wybór członków władz Klubu oraz ich odwoływanie.
7.   Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku po rozwiązaniu. Rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich ich dotyczących (skreślenia, wykluczenia lub udzielenia kary).

8.Ocena działalności Towarzystwa i jego władz.

Zarząd Towarzystwa

§ 28

1.      Zarząd Towarzystwa składa się z 5 członków.
2.      Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Rozpoczyna się ona z dniem wyboru na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym i kończy się z chwilą odbycia następnego Zwyczajnego Walnego Zebrania po upływie czterech lat.
3.      Na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybiera się spośród swych członków prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, którzy tworzą  Prezydium Zarządu.
4.      Podział zadań poszczególnych członków Prezydium Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 29

I. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
1.      Kierowanie działalnością Towarzystwa.
2.      Wybór delegatów do organizacji, których Towarzystwa jest członkiem.
3.      Nadawanie godności członka honorowego.
4.      Uchwalanie preliminarzy budżetowych Towarzystwa.
5.      Uchwalenie regulaminów obowiązujących w Towarzystwie.
6.    Powoływanie wszelkiego rodzaju doraźnych komisji, uchwalanie ich regulaminu, składu osobowego oraz sposobu działania.
7.      Podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach członkowskich.
8.      Uchwalanie szczegółowych wytycznych działalności propagandowo- statutowej i gospodarczej Towarzystwa.
9.      Udzielanie pełnomocnictwa w zakresie bieżącej działalności  Towarzystwa  oraz określanie wysokości zobowiązań, które upoważnieni członkowie  Zarządu lub pełnomocnicy mogą zaciągać bez uchwały Zarządu dla realizacji celów działalności Towarzystwa.
II.  Zarząd realizuje swe zadania poprzez podejmowanie stosownych uchwał na posiedzeniach,   które odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż cztery  razy w roku.
III. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes podając do wiadomości  przewidywany porządek obrad.
IV. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy o każdym posiedzeniu winni być powiadomieni.

§ 30

Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń Zarządu, sposób sporządzania protokołów określa regulamin Zarządu.

§ 31

Prezydium Zarządu kieruje działalnością Towarzystwa między posiedzeniami Zarządu zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd, z wyjątkiem podejmowania uchwał zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu określonych w  § 29

Komisja Rewizyjna

    § 32

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2.      Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Rozpoczyna się i kończy tak jak kadencja Zarządu.
3.      Na pierwszym posiedzeniu członkowie wybierają jej Przewodniczącego i zastępcę.

    § 33

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania poprzez:
1.      Przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu.
2.      Badanie celowości i legalności wydatków oraz ich zgodność z budżetem.
3.      Sporządzanie sprawozdań, które przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa.
4.      Przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 34

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do dokonywania czynności rewizyjnych co najmniej raz na pół roku.

§ 35

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w każdym posiedzeniu Zarządu i Prezydium Zarządu z głosem doradczym.

Przepisy wspólne dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej

      § 36

1.      Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2.      Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa:
-          z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji,
-          odwołania przez Walne Zebranie zwołane w tym celu
-          śmierć członka Towarzystwa.
3.       Odwołanie następuje w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 ważnych głosów.
4.      W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Sąd Koleżeński

§ 37

 Spór zaistniały między członkami Towarzystwa może być rozstrzygany przez Sąd Koleżeński

§ 38

1.Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 39

1.      Sąd Koleżeński orzeka po wysłuchaniu stron oraz zaznajomieniu się z przedstawionymi dowodami.
2.      Sąd Koleżeński stosuje kary określone w rozdziale V Statutu z tym, że orzeczenia czasowego zakazu brania udziału w imprezach lub zawodach, zawieszenia w prawach członka Towarzystwa lub wykluczenia z Towarzystwa dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Zarząd.

§ 40

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego każdej ze stron w terminie 14 dni od ogłoszenia orzeczenia przysługuje prawo odwołania się do Zarządu, który zaskarżone orzeczenie może uchylić lub zmienić. Decyzje Zarządu jako organu odwoławczego są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżaniu, chyba że jest to decyzja o wykluczeniu gdzie  ma zastosowania § 19 Statutu.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

 

§ 41

Za wyróżniające się wykonywanie obowiązków członka Towarzystwa w szczególności aktywny udział w pracy na rzecz i dobro Towarzystwa członkowie mogą być wyróżniani przez Zarząd w formie:
1.   Pochwały na piśmie.
2.   Dyplomu uznania.

§ 42

Za uchybienia naruszające postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa, na członków zwyczajnych i kandydatów na członków w zależności od wagi uchybienia, mogą być nakładane następujące kary:
1.      Upomnienie.
2.      Nagana.
3.      Kara pieniężna.
4.      Zakaz czasowego brania udziału w imprezach lub zawodach sportowych.
5.   Czasowe, trwające nie dłużej niż rok, zawieszenie w prawach członka Towarzystwa.
6.   Wykluczenie z Towarzystwa.

§ 43

1.      Kary stosowane są w zależności od wagi przewinienia. Kara pieniężna nie może być wyższa niż jednokrotność średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej opublikowanego przez GUS za miniony rok.
2.      Kary pieniężne nie stosuje się wobec członków i kandydatów nie pracujących.
3.      Karę wykluczenia można zastosować tylko wobec osoby, co do której w okresie ostatnich trzech latach stosowano inne kary lub w przypadku działania na szkodę Towarzystwa lub popełnienia przestępstwa ze szkodą dla Towarzystwa.
4.      Kary nakładane są przez Zarząd lub Sąd Koleżeński. Od kary nałożonej przez Zarząd nie przysługuje odwołanie chyba, że jest to kara wykluczenia. W takim przypadku ma zastosowanie odpowiednio   § 19 Statutu.

Rozdział VI

Majątek i fundusze

  § 44

1.      Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości oraz prawa i fundusze.
2.      Na fundusze Towarzystwa składają się:
-          wpisowe i składki członkowskie;
-          dochody z majątku Towarzystwa,
-          darowizny, spadki i zapisy;
-          dotacje;
-          inne wpływy z działalności statutowej.
Majątek Towarzystwa przeznaczony jest wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej, a w szczególności na propagowanie turystyki rowerowej.

§ 45

Dla  ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Towarzystwa oraz jego reprezentacji wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 46

1.    Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2.    Towarzystwo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami.

Rozdział  VII

Postanowienia końcowe

§ 47

Zmiany statutu wymagają uchwały podjętej przez kwalifikowaną 2/3 głosów.

§ 48

Uchwała w sprawie rozwiązania Towarzystwa może być podjęta kwalifikowaną większością ¾ ważnych głosów.

wstecz


7-9.10.2022 rowerowe Roztocze
7-9.10.2022 Roztocze rowerowo

2022.09.25 jesienna wyczieczka
2022.09.25 - jesienna wycieczka

Falsztyn 24-30 lipca
Falsztyn 24-30 lipca

1-4.10.2020r. Falsztyn
1-4.10.2020r Falsztyn (rozpoczęcie i zakończenie sezonu)

Ukraina - Huculszczyzna
26.07-03.08.2019r.

Kozłówka
07.07.2019r.

Niedzielny wypad do Janowa Lubelskiego
2019.06.09

Pomorze
2019.05.25

Otwarcie sezonu - Zelew Zemborzycki
14.04.2019r

Bełżyce i okolice
2019.04.07

Kazimierz
2019.03.31

Walne Zebranie Członków BTR
22.03.2019r.

Zebranie BTR
1 luty 2019r. - harmonogram wyjzadów na 2019r.

Piskory 14.10.2018r.
14.10.2018 - niedzielna wycieczka do rezerwatu Piskory

Spoczywaj w pokoju Marianie
28 września 2018r.

Roztocze - Susiec
20-23 września 2018r.

Kotlina Kłodzka
30.07.2018-6.08.2018

Pojezierze - Wytyczno
31.05-03.06.2018

Niedzielna wycieczka
2018.05.20


 
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
ofirmie aktualnosci galeria trasy trasy netline